Dobrodošli na spletni strani OSNOVNE ŠOLE TONETA ČUFARJA


Za organizirano uresničevanje interesa staršev je v šoli oblikovan svet staršev, v katerem je po en predstavnik staršev iz vsakega oddelka.

Svet staršev (66. člen ZOFVI):

-         predlaga nadstandardne programe,

-         daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,

-         sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,

-         daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,

-         razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,

-         obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,

-         voli predstavnike staršev v svet šole in druge organe šole,

-         lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje;

-         v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,

-         opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

 

Predsednica sveta staršev: Jadranka Zupanc

Namestnica predsednice sveta staršev: Mojca Rome

Člani sveta staršev: Nataša Nemec, Urška Glavan Širok, Matevž Jarc, Aleš Debevec, Daša Helena Kobe, Maja Nikolić, Nina Tomov, Jasna Svršina, Katarina Muhič, Katja Štok, Zvezdan Martić, Živa Žagar, Barbara Kürner Čad, Špela Pipan, Rok Pavlin, Miha Juhart.

 

Sveti staršev se lahko povežejo v lokalne oziroma regionalne aktive svetov staršev. Lokalni oziroma regionalni aktivi svetov staršev lahko ustanovijo nacionalno zvezo aktivov.