Uporabljate zastarel brskalnik Internet Explorer 9 ali starejši. Spletna stran uporablja napredne tehnologije in se zato lahko ne prikaže pravilno. Namestite si drug brskalnik ali nadgradite na novejšo različico Internet Explorerja za izboljšanje vaše spletne varnosti in zasebnosti.

Izbirni predmeti (NIP in IP)

IZBIRNI PREDMETI
 
V skladu s 17. členom Zakona o osnovni šoli mora osnovna šola poleg obveznih predmetov za učence 7., 8. in 9. razreda organizirati tudi pouk izbirnih predmetov.
Razen tujih jezikov, ki potekajo dve uri na teden, vsi ostali izbirni predmeti potekajo enkrat tedensko po eno šolsko uro praviloma pred ali po pouku.
Izbirni predmeti lahko trajajo vsa tri leta (npr. tuji jeziki), tri leta ali manj (npr. računalništvo: vsako leto drugo področje), samo eno leto in so vezani na razred (npr. poskusi v kemiji za 8. razred) ali samo eno leto in so namenjeni vsem (npr. sodobna priprava hrane).
Vsak učenec 7., 8. in 9. razreda izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Predmete je učenec dolžan obiskovati celo leto. Ocene se vpišejo v spričevalo.
 
DRUŽBOSLOVNO-HUMANISTIČNI PREDMETI:
gledališki klub, šolsko novinarstvo, retorika, literarni klub, verstva in etika, nemščina, italijanščina, vzgoja za medije, filmska vzgoja, turistična vzgoja, okoljska vzgoja, likovno snovanje, kaj nam govorijo umetnine, ples, ansambelska igra, glasbeni projekti, klekljanje
 
NARAVOSLOVNO-TEHNIČNI PREDMETI:  
računalništvo (urejanje besedil, multimedija, računalniška omrežja), poskusi v kemiji, izbrani šport (košarka, nogomet, odbojka), šport za sprostitev, šport za zdravje, obdelava gradiv: les, sodobna priprava hrane, načini prehranjevanja, šah: šahovske osnove
 
OPROŠČENOST SODELOVANJA PRI IZBIRNIH PREDMETIH:
Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Starši po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto ravnateljici posredujete pisno vlogo, ki ji priložite potrdilo o vpisu otroka v glasbeno šolo. V vlogi navedete, ali želite, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le ene ure tedensko. O oprostitvi odloči ravnateljica. Za učence, ki se v glasbeno šolo vpisujejo naknadno v avgustu, starši posredujete vlogo najkasneje do 31. avgusta.
 

 
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 
 
Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti osnovne šole, torej se znanje učencev pri neobveznih izbirnih predmetih ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo. Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti.
 
V skladu z zakonom učenci lahko izberejo največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko. Učenec, ki si izbere neobvezni izbirni predmet, ga mora obiskovati do konca pouka v tekočem šolskem letu.
 
Šola mora učencem od 4. do 9. razreda kot neobvezni izbirni predmet obvezno ponuditi pouk DRUGEGA TUJEGA JEZIKA. Šola lahko izbira med francoščino, hrvaščino, italijanščino, madžarščino in nemščino.
Poleg drugega tujega jezika šola učencem od 4. do 6. razreda lahko ponudi UMETNOST,  ŠPORT, TEHNIKA, RAČUNALNIŠTVO.
 
Učenec lahko vsako leto zamenja neobvezni izbirni predmet, če to želi, lahko pa svoje znanje pri istem neobveznem izbirnem predmetu nadgrajuje in poglablja v vsem obdobju, torej od 4. do 6. razreda.
 
Praviloma bodo izbirni predmeti potekali po pouku.
 
 
učni načrti:
©2014 Osnovna šola Toneta Čufarja