Dobrodošli na spletni strani OSNOVNE ŠOLE TONETA ČUFARJA

Šolski socialni sklad, ustanovljen spomladi 2013, nudi denarno pomoč učencem s slabim socialnim in materialnim statusom. V sodelovanju s šolsko svetovalno službo pomaga učencem pri zagotavljanju sredstev za prehrano, sofinancira bivanja v naravi in druge dejavnosti ob pouku. Pomoč dodeli na obrazložen predlog (vlogo) staršev. 


Člani socialnega sklada so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta. Mandat članov traja do septembra 2025.

predsednik: Peter Pogačar

namestnica predsednika: Nina Tomov

člani upravnega odbora: Katja Štok, Tadeja Bandelj, Tatjana Kastelic, mag. Mojca Horvat

 

V šolski socialni sklad starši in zaposleni prispevajo prostovoljne denarne prispevke. Višino prostovoljnega prispevka določi vsak sam.