Dobrodošli na spletni strani OSNOVNE ŠOLE TONETA ČUFARJA

JEDILNIK za 24. 6. 2024 

Z OZNAČENIMI ALERGENI


PONEDELJEK, 24. 6. 2024:

MALICA: BOMBETA S SIROM IN BUČNIMI SEMENI (G1, M), 100 % SADNI SOK Z VODO

KOSILO: PIŠČANČJI DUNAJSKI ZREZEK (G1, J), PEČEN KROMPIR, ZELENA SOLATA S PARADIŽNIKOM

MALICA POP.: SADNI KROŽNIKLEGENDA ALERGENOV:

M - mleko    J - jajca    G1 - gluten pšenica, pira    G2 - gluten ječmen    G3 - gluten rž

G4 - gluten oves    Z - zelena    O - oreščki (lupinasto sadje)    Sv - svinjina    MS - morski sadeži


ČE NI MOGOČE ZAGOTOVITI USTREZNIH ŽIVIL, SI KUHINJA PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMEMBE JEDILNIKA.V JEDILNICI

Kosilo delimo v šolski jedilnici, tudi dopoldansko malico imajo učenci v jedilnici, popoldansko pa odnesejo v učilnice. Ponujamo jo učencem od 1. do 5. razreda, ki obiskujejo PB, predvidoma ob 15. uri, ko učenci končajo učno uro. 

Če šolsko delo poteka po posebnem programu (dnevi dejavnosti, prireditve), se čas obrokov prilagodi predvideni organizaciji. Dežurni učenci malico odnesejo v učilnice. Posebna skrb je namenjena higieni (umivanje rok, razkuževanje mize) rok pred razdeljevanjem hrane. Kosilo je organizirano samopostrežno.

Pri vseh obrokih so prisotni učitelji, ki učence opozarjajo na pravilno in kulturno prehranjevanje (higiena, uporaba pribora, način prehrane glede na sestavo, bonton pri mizi, odnos do sošolcev, pospravljanje in podobno).  


SPLOŠNA PRAVILA KULTURNEGA VEDENJA V JEDILNICI

 1.    Vstop v jedilnico je dovoljen le v copatih.

2.    Šolskih torb učenci ne nosijo v jedilnico.

3.    V času kosila so lahko v jedilnici le tisti učenci, ki so naročeni na kosilo.

4.    Na kosilo pridejo učenci po končanem pouku, vendar ne po 14. uri.

5.    Za kosilo se učenci postavijo v kolono, se ne vrivajo ter pazijo, da niso preglasni.

6.    Učenci se spoštljivo obnašajo drug do drugega in delavcev šole ter upoštevajo njihova navodila.

7.    Če učenci posameznega živila ne želijo pojesti, hrane ne uničujejo.

8.    Če učencem jed ne ugaja, drugih ne odvračajo od hrane.


DOBAVITELJ IN CENA

V šoli organiziramo tri obroke prehrane, in sicer dopoldansko malico in kosilo ter popoldansko malico za učence podaljšanega bivanja.

Dobavitelj kosil je Zavod za usposabljanje Janeza Levca, ki kuha kosila po smernicah zdrave prehrane (brez uporabe konzervansov in drugih škodljivih dodatkov).

 

Plačilo prehrane poteka preko položnic ali SEPA direktne bremenitve.

Starši otroka prijavijo na prehrano na posebnem obrazcu (Prijava na prehrano), po prijavi pa šola s starši podpiše pogodbo o šolski prehrani.

Pogoji in način plačevanja so zapisani na pogodbi.

 

Učenci lahko prejemajo dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico.

Naše priporočilo je, da vsak učenec prejme v šoli vsaj en obrok dnevno, pri čemer smo naklonjeni običajni – torej mešani prehrani.

Ob predložitvi zdravniškega potrdila pripravljamo tudi dietne obroke.  

 

Cena prehrane (enega obroka) za učence v tem šolskem letu: 

- dopoldanska malica (1. do 9. razred): 1,10 €

- popoldanska malica (1. do 5. razred): 1,10 €

- kosilo 1. do 9. razred: 4,20 € 

 

Starši lahko po telefonu, osebno v računovodstvu ali tajništvu ali elektronsko prek šolske spletne strani od 7.00 do 10.30 odjavijo svojega otroka od prehrane za naslednji dan. 

Če so zapadle obveznosti prehrane neporavnane, učenca z naslednjim mesecem odjavimo od prehrane. Starši so o odjavi pisno obveščeni.

Učenci prejemajo posamezni obrok na osnovi Pogodbe o šolski prehrani, ki jo šola sklene s starši praviloma za eno šolsko leto. Starši se s podpisom tudi obvezujejo, da bodo finančne obveznosti izpolnjevali redno in v predvidenih rokih. Na pogodbi izberejo tudi način plačila.Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 88/16) širi krog upravičenih učencev do brezplačnega kosila.

Do subvencije v viši cene kosila so od 1. 2. 2017 upravičeni učenci, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

Staršem vloge za uveljavitev pravice do subvencioniranega kosila ni potrebno vlagati na center za socialno delo, saj se pravica ugotavlja na osnovi veljavne odločbe o otroškem dodatku. Vloga za subvencijo malice in subvencijo kosila se na centru za socialno delo odda samo v primeru, če družina učenca ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku

Staršem tudi ni potrebno šoli posredovati veljavne odločbe o otroškem dodatku, saj šolo o upravičenosti do subvencioniranega kosila obvesti center za socialno delo.

Za vse nadaljnje informacije se lahko obrnete na pristojni center za socialno delo ali na šolsko psihologinjo Mojco Horvat, in sicer po elektronski pošti (mojca.horvat3@guest.arnes.si) ali telefonu (01 23 08 745).Področje šolske prehrane ureja Zakon o šolski prehrani v povezavi z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. 

 Upravičenci do subvencije za malico so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo naslednje kriterije:

·       Do polne subvencije za malico oziroma do v celoti brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v RS.

·       Do subvencije za kosilo v višini cene kosila so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36 % neto povprečne plače v RS (prvi dohodkovni razred otroškega dodatka).

·       Subvencijo za malico lahko ne glede na zgoraj navedene pogoje dobijo tudi učenci v rejništvu oziroma prosilci za azil.

Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila na centru za socialno delo ni več treba oddajati, saj bodo vzgojno-izobraževalni zavodi upoštevali uvrstitev v dohodkovni razred na osnovni podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku.

Vloga za subvencijo malice in subvencijo kosila se na centru za socialno delo odda samo v primeru, če družina učenca ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku.