Dobrodošli na spletni strani OSNOVNE ŠOLE TONETA ČUFARJA

Šolski sklad deluje od septembra 1998 za izvajanje dejavnosti, ki presegajo obseg in sestavine obveznega izobraževalnega programa, zvišanje standarda pouka, ki se izvaja v okviru vzgojno-izobraževalnega programa, pomoč pri izobraževanju učencev s slabim socialnim in materialnim statusom, dodatno izobraževanje nadarjenih učencev, ki dosegajo dobre učne uspehe, razvojno-raziskovalne projekte, preventivno delo z učenci za zdravo izrabo prostega časa, povezovanje z drugimi šolami v Republiki Sloveniji in v tujini, nakup nadstandardne opreme, promocijo šole v javnosti in drugo.

Člani šolskega sklada so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta. Mandat sedanjih članov traja do septembra 2025:

predsednica: Živa Žagar

namestnik/ica predsednika/ice bo izbran/a na prihodnji seji. 

člani upravnega odbora: Katarina Muhič, Maja Nikolić, Katja Štok, Polona Berce, Patricija Čičmir – Vestić, Barbara Dragar


S sredstvi šolskega sklada bogatimo knjižnično gradivo, zagotavljamo dodatna sredstva za tekmovanja učencev ter dodatna sredstva za računalniško opremo in drugo opremo za pouk ter krijemo pretežni del stroškov za fizično varovanje šole v času pouka in drugo.

Šolski sklad upravlja odbor, ki o svojem delu in poslovanju enkrat letno ob zaključnem računu poroča svetu šole.