Dobrodošli na spletni strani OSNOVNE ŠOLE TONETA ČUFARJA


Poleg ravnateljice upravlja šolo svet šole v sestavi treh predstavnikov ustanovitelja, petih predstavnikov strokovnih delavcev šole in treh predstavnikov staršev. Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta, njihov mandat traja od 21. 10. 2020 do 20. 10. 2024.

predsednik sveta šole: Peter Pogačar

predstavniki delavcev šole: Ana Burnik Kosi, Patricija Čičmir – Vestić, Ana Lea Dornik, Marjana Florjan, Maja Kukovič Badovinac

predstavniki ustanovitelja: Jan Jenull, Nuša Jurkovič, Peter Pogačar

predstavniki staršev: Mojca Rome, Daša Helena Kobe, Rok Pavlin

Svet šole obravnava vsa pomembna vprašanja glede pedagoškega procesa v šoli, usmerja materialno poslovanje šole, sprejema letni delovni načrt, potrjuje realizacijo letnega načrta, potrjuje zaključni račun in opravlja druge naloge v skladu z zakonskimi predpisi.