Dobrodošli na spletni strani OSNOVNE ŠOLE TONETA ČUFARJA

ZAPISNIKI SEJ SVETA STARŠEV v šolskem letu 2023/2024

- Zapisnik 1. seje Sveta staršev OŠ Toneta Čufarja - oktober 2023Za organizirano uresničevanje interesa staršev je v šoli oblikovan svet staršev, v katerem je po en predstavnik staršev iz vsakega oddelka.

Svet staršev (66. člen ZOFVI):

-         predlaga nadstandardne programe,

-         daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,

-         sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,

-         daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,

-         razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,

-         obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,

-         voli predstavnike staršev v svet šole in druge organe šole,

-         lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje;

-         v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,

-         opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

 

Predsednica sveta staršev: Mišela Mavrič

Namestnik predsednice sveta staršev: Aleš Debevec

Člani sveta staršev: Mišela Mavrič, Maja Marinšek, Asja Potisek, Urška Glavan Širok, Matevž Jarc, Aleš Debevec, Daša Helena Kobe, Maja Nikolić, Jadranka Zupanc, Nina Tomov, Jasna Svršina, Katarina Muhič, Katja Štok, Zvezdan Martić, Živa Žagar, Barbara Kürner Čad, Špela Pipan, Rok Pavlin.

 

Sveti staršev se lahko povežejo v lokalne oziroma regionalne aktive svetov staršev. Lokalni oziroma regionalni aktivi svetov staršev lahko ustanovijo nacionalno zvezo aktivov.