Dobrodošli na spletni strani OSNOVNE ŠOLE TONETA ČUFARJA

IZBIRNI PREDMETI

V skladu s 17. členom Zakona o osnovni šoli mora osnovna šola poleg obveznih predmetov za učence 7., 8. in 9. razreda organizirati tudi pouk izbirnih predmetov.

Razen tujih jezikov, ki potekajo dve uri na teden, vsi ostali izbirni predmeti potekajo enkrat tedensko po eno šolsko uro praviloma pred ali po pouku.

Izbirni predmeti lahko trajajo vsa tri leta (npr. tuji jeziki), tri leta ali manj (npr. računalništvo: vsako leto drugo področje), samo eno leto in so vezani na razred (npr. poskusi v kemiji za 8. razred) ali samo eno leto in so namenjeni vsem (npr. sodobna priprava hrane).

Vsak učenec 7., 8. in 9. razreda izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Predmete je učenec dolžan obiskovati celo leto. Ocene se vpišejo v spričevalo.

Družbeno-humanistični predmeti: gledališki klub, šolsko novinarstvo, retorika, literarni klub, verstva in etika, nemščina, italijanščina, vzgoja za medije, filmska vzgoja, turistična vzgoja, okoljska vzgoja, likovno snovanje, kaj nam govorijo umetnine, ples, ansambelska igra, glasbeni projekti, klekljanje.

Naravoslovno-tehnični predmeti: računalništvo (urejanje besedil, multimedija, računalniška omrežja), poskusi v kemiji, izbrani šport (košarka, nogomet, odbojka), šport za sprostitev, šport za zdravje, obdelava gradiv: les, sodobna priprava hrane, načini prehranjevanja, šah: šahovske osnove.

izbirni predmeti 2023-2024.pdf


OPROŠČENOST SODELOVANJA PRI IZBIRNIH PREDMETIH:

Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Starši po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto ravnateljici posredujete pisno vlogo, ki ji priložite potrdilo o vpisu otroka v glasbeno šolo. V vlogi navedete, ali želite, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le ene ure tedensko. O oprostitvi odloči ravnateljica. Za učence, ki se v glasbeno šolo vpisujejo naknadno v avgustu, starši posredujete vlogo najkasneje do 31. avgusta.

URNIK

ponedeljektoreksredačetrtekpetek
PUnemščina 3izbrani šport odbojka
obdelava gradiv les
šolsko novinarstvo
likovno snovanje 2 nemščina 1izbrani šport nogomet
1. uranemščina 1
likovno snovanje 1
nemščina 3
6. uragledališki klub
poskusi v kemiji sodobna priprava hrane A in B*
načini prehranjevanja A in B*likovno snovanje 1likovno snovanje 3
7. urasodobna priprava hrane A in B*načini prehranjevanja A in B*

*menjava skupin na 14 dni

IP šport za sprostitev, šport za sprostitev in kaj nam govorijo umetnine - enkrat mesečno popoldne (po 4 ure)

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti osnovne šole, torej se znanje učencev pri neobveznih izbirnih predmetih ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo. Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti.

V skladu z zakonom učenci lahko izberejo največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko. Učenec, ki si izbere neobvezni izbirni predmet, ga mora obiskovati do konca pouka v tekočem šolskem letu.

Šola mora učencem od 4. do 9. razreda kot neobvezni izbirni predmet obvezno ponuditi pouk drugega tujega jezika. Šola lahko izbira med francoščino, hrvaščino, italijanščino, madžarščino in nemščino.

Poleg drugega tujega jezika šola učencem od 4. do 6. razreda lahko ponudi računalništvo, šport, tehniko in umetnost.

Učenec lahko vsako leto zamenja neobvezni izbirni predmet, če to želi, lahko pa svoje znanje pri istem neobveznem izbirnem predmetu nadgrajuje in poglablja v vsem obdobju, torej od 4. do 6. razreda.

Neobvezni izbirni predmeti praviloma potekajo po pouku.

URNIK:

ponedeljektoreksredačetrtekpetek
12.10-12.55angleščina - 1. a tehnika Aangleščina - 1. bangleščina - 1. aangleščina - 1. b
13.30-14.15umetnost Bumetnost Ašport A
računalništvo
šport B
13.45-14.30

tehnika  B