Dobrodošli na spletni strani OSNOVNE ŠOLE TONETA ČUFARJA

HIŠNI RED OSNOVNE ŠOLE TONETA ČUFARJA

Na podlagi 31. a člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 70/2005) in Zakona o spremembah in dopolnitvah ZOŠ (Uradni list RS, št. 102/2007) izdaja ravnateljica šole Hišni red Osnovne šole Toneta Čufarja, Čufarjeva 11, Ljubljana, s katerim se natančno določi območje šole in površine, ki sodijo v šolski prostor, poslovni čas in uradne ure, uporaba šolskega prostora in organizacija nadzora, ukrepi za zagotavljanje varnosti, vzdrževanje reda in čistoče ter drugo.  

 1. člen  

(šolski okoliš in šolski prostor)  

 Šolski okoliš je določen v Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Toneta Čufarja (Uradni list RS, št. 38/2008 z dne 18. 4. 2008, 6. člen).

Šolski prostor zajema šolsko stavbo z zunanjim rokometnim igriščem, igriščem za košarko in mini košarko, park z igrali, zelenico pred šolo, parkirišče.

Šolsko igrišče je na severni strani ograjeno s kovinsko ograjo, zelenica pred šolo pa je omejena z živo mejo.  

 2. člen  

(poslovni čas in uradne ure)   

2. a

(čas pouka) 

Jutranje varstvo od 6.30 do 8.15 oz. do začetka pouka, pouk od 7.40 (predura) oz. 8.30 (1. ura) do 14.45, podaljšano bivanje od konca pouka do 16.00 (1., 2. in 3. razred) oz. do 15.00 (4. in 5. razred) in varstvo po pouku do 17. ure.  

2. b

(poslovni čas in uradne ure) 

Poslovni čas je od 7. do 15. ure, uradne ure tajništva so vsak delovni dan od 7.30 do 14.00.

Ravnateljica in pomočnica ravnateljice imata uradne ure vsak dan od 8. do 14. ure.

Uradne ure računovodstva so vsak dan od 7.30 do 13.00.

Šolska svetovalna služba ima uradne ure vsak dan od 8. do 14. ure.

2. c

(šolska knjižnica) 

Šolska knjižnica je za izposojo odprta vsak dan od 8. do 14. ure. Učenci si lahko izposodijo vnaprej naročeno gradivo. 

2. d

(prisotnost učiteljev) 

Učitelji so prisotni na delovnem mestu vsak dan praviloma med 8. in 14. uro, učitelji podaljšanega bivanja med 10. in 16. uro. Delovni čas učiteljev je premakljiv, strjeno traja najmanj 6 ur.

Staršem je za razgovor učitelj na voljo enkrat mesečno v popoldanskem času in dvakrat mesečno v dopoldanskem času.  

2. e

(uporaba telovadnice in igralnice) 

Telovadnica in igralnica sta v času pouka od 7.40 do 17.00 namenjeni učencem, zunanjim uporabnikom pa od 17. do 21. ure.  

2. f

(kuhinja in jedilnica) 

Poslovni čas kuhinje je od 6.30 do 15.00.

Malica za učence 1. in 2. razreda je med 8.35 in 9.15, za učence od 3. do 7. razreda od 9.15 do 9.30 in za učence 8. in 9. razreda od 10.15 do 10.30.

Kosilo se začne deliti ob 12. uri in konča ob 14. uri. Učenci od 1. do 5. razreda imajo kosilo v času podaljšanega bivanja, učenci od 6. razreda dalje po končanem pouku oz. pred 7. uro.

Popoldansko malico organiziramo za učence podaljšanega bivanja ob 15.00 v učilnicah.

2. g

(čistilke)

Delovni čas dopoldanske čistilke je od 7. do 15. ure, delovni čas popoldanskih čistilk pa od 14. do 22. ure.      

2. h

(hišnik) 

Hišnik ima gibljiv delovni čas v okviru osemurnega delovnika od 6.00 do 21.30.

  3. člen  

(prihodi in odhodi učencev)  

Učenci vstopajo v šolo skozi glavni vhod.

Učenci od 1. do 5. razreda, ki pridejo v šolo pred 8. uro, morajo biti vključeni v jutranje varstvo. Učenci – vozači od 6. do 9. razreda se do začetka pouka zadržujejo v avli pritličja, kjer za varnost in red skrbi dežurni učitelj. 

Za vse ostale učence se vhod odpre ob 8.15.

Po končanem pouku učenci mirno zapustijo šolo in se ne zadržujejo na šolskih hodnikih brez razloga.

Učenci od 1. do 5. razreda se po pouku (zaradi varnosti) ne smejo sami zadrževati v prostorih šole ali njeni okolici. Sami lahko odhajajo domov le s pisnim dovoljenjem staršev oz. zakonitih zastopnikov.

Učenci od 6. do 9. razreda praviloma odhajajo domov takoj po končanem pouku. Učenci – vozači ali tisti, ki čakajo na interesno dejavnost, mirno sedijo v avli v pritličju, ob lepem vremenu pa so lahko na šolskem igrišču od 14.15 do 15.00.

Učenci med odmori brez dovoljenja učitelja ali vodstva šole ne zapuščajo šolske zgradbe.

 4. člen  

(ukrepi za zagotavljanje varnosti)  

Delavci šole se stalno izobražujejo za varnost pri delu in nudenje prve pomoči.

 4. a

(varnost pri delu in pouku)

Učitelj poskrbi za pripravo delovnih strojev in površin, varne pripomočke in njihovo varno uporabo pri pouku, varno in nemoteno delo, učenca, ki z neprimernim vedenjem moti izvajanje pouka, zaposli izven oddelka ob nadzoru drugega učitelja.

  

4. b

(varnost med odmori)

Nadzor v šoli v času pouka izvajajo učitelji (dežurni učitelji) in drugi zaposleni.

Za varnost med glavnimi odmori poskrbijo dežurni učitelji. Dežurstvo je organizirano pred poukom, med odmori v avlah v 1., 2. in 3. nadstropju ter v jedilnici v času kosila.

Med odmori se učenci v učilnicah lahko igrajo mirne družabne igre, berejo ali se pogovarjajo. 

4. c

(ukrepanje ob poškodbah)

Najbližji učitelj poskrbi za varnost poškodovanca in vseh udeležencev, oskrbi poškodovanca, po potrebi obvesti starše in pokliče reševalno službo (112), obvesti tajništvo, vodstvo šole in izpolni poročilo o poškodbi.  

 4. d

(skrb za osebne predmete) 

Učenci oblačila in obutev hranijo od začetka do konca pouka v dodeljenih garderobnih omaricah. V omaricah učenci ne hranijo osebnih predmetov (denarnic, ključev ipd.).

Med odmorom vsak učenec skrbi za svojo šolsko torbo in je ne pušča na hodniku. Učenci od 1. do 5. razreda imajo torbe v učilnici od začetka do konca pouka, učenci od 6. do 9. razreda pa šolske torbe nosijo s seboj.

V času kosila učenci od 6. do 9. razreda torbe odložijo na poličke pred jedilnico, lahko pa tudi v svojo garderobno omarico.

Vrednih in drugih osebnih predmetov, ki jih ne potrebujejo pri pouku, naj učenci ne prinašajo v šolo. Kadar imajo učenci pouk v telovadnici ali na igrišču, vredne osebne predmete (ure, telefone) odložijo na dogovorjeno mesto in jih po končani uri odnesejo s seboj.

Izgubljen predmet učenec poišče med najdenimi predmeti v omarici v pritličju, vrednejše predmete (npr. ure, očala, ključe, telefone, denarnice ipd.) pa hrani tajnica šole. 

 5. člen  

(vzdrževanje reda in čistoče)  

  5. a

(splošna pravila o vzdrževanju reda v šoli)

Učenci: 

-  so v šolskem poslopju obuti v copate,

-  so v telovadnici oblečeni v športno opremo in obuti v športne copate,

-   se po končanem pouku brez razloga ne zadržujejo v šoli in ne motijo tistih, ki imajo pouk.

Dežurni učenci v vsakem oddelku po pouku poskrbijo za urejeno učilnico (po končani uri poberejo večje smeti, očistijo tablo), v dogovoru z učiteljem pripravijo pripomočke za pouk, sporočijo učitelju odsotnost sošolcev in morebitne poškodbe inventarja.

 Šolski prostor:

-   učenci skrbijo za urejenost matične učilnice,

-   učenci poskrbijo, da je prostor, ki ga zapuščajo, nepoškodovan in urejen,

-   učenci po koncu učne ure pospravijo svoj delovni prostor in mirno zapustijo učilnico,

-   vsak posameznik poskrbi za čistočo – smeti ločeno odlagamo v koše, 

-   učenci sodelujejo v čistilnih akcijah in zbiralnih akcijah, ki jih organizira šola (vzgajamo za odgovoren odnos do naravnega okolja),

-    učenci z zbiralnimi akcijami zbirajo stare baterije, zgoščenke, kartuše in drug odpadni material,

-    učenci skrbno ravnajo s šolskim inventarjem in o morebitnih poškodbah sproti obveščajo vodstvo šole.  

5. b

(pravila kulturnega prehranjevanja)

Učenci:

-    si pred uživanjem hrane umijejo roke,

-    mirno čakajo v vrsti, da dobijo svoj obrok,

-    se kulturno prehranjujejo in imajo spoštljiv odnos do hrane,

-    za seboj pospravijo posodo, pribor in ostanke hrane,

-    hrane ne odnašajo iz jedilnice.

Dežurna učenca posameznega oddelka vsak dan odneseta malico v učilnico in po malici pospravita mize.

Kosilo učencu postreže delavka v kuhinji. Učenec zloži svojo hrano na pladenj in posodo po kosilu pospravi za seboj.

Učenci, ki niso naročeni na malico ali kosilo, se ne zadržujejo v jedilnici. Za red in čistočo v jedilnici poleg učencev skrbijo tudi dežurni učitelji.

5. c

(pravila obnašanja v jedilnici)  

Učenci imajo dopoldansko malico in kosilo v jedilnici, popoldansko malico pa pojedo v učilnicah.

Učenci od 1. do 6. razreda imajo malico v 1. odmoru, učenci od 7. do 9. razreda pa v drugem odmoru. Učence 1. do 5. razreda k malici spremljajo učitelji, za varnost in nadzor pri malici v drugem odmoru pa skrbijo dežurni učitelji. 

Učenci kosijo po določenem urniku. Učence od 1. do 5. razreda na kosilo spremlja učitelj, za red v jedilnici v času kosila za učence od 6. do 9. razreda skrbi dežurni učitelj.

 5. d

(redno delo in vzdrževanje)

Učitelji poskrbijo:

-   za čistočo v učilnicah,

-   za varno uporabo pripomočkov,

-   za to, da učenci namenoma ne uničujejo inventarja,

Učitelji in učenci varčujejo z vodo, električno energijo, toaletnimi brisačami in papirjem.

Čistilke redno skrbijo za čistočo v učilnicah in drugih prostorih, hišnik opravlja redna dela v okviru vzdrževanja in manjša popravila.

 6. člen  

(uporaba šolskega prostora in organizacija nadzora)   

Šolski prostor je namenjen za izvajanje pouka in drugih dejavnosti vzgojno–izobraževalnega dela. V popoldanskem in večernem času šola oddaja prostore in telovadnici zunanjim uporabnikom.

 

7. člen  

(posledice neupoštevanja reda)  

Ob morebitnih kršitvah hišnega reda šola ukrepa v skladu z veljavnimi pravnimi akti.

 8. člen  

(informiranje) 

Starše in druge uporabnike o delu šole sproti obveščamo prek spletne strani, po e-pošti, s šolsko publikacijo in pisnimi obvestili.

9. člen  

Hišni red Osnovne šole Toneta Čufarja začne veljati 24. 9. 2012.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Zadnja pisana sprememba dne 8. 9. 2023.