Dobrodošli na spletni strani OSNOVNE ŠOLE TONETA ČUFARJA


Naziv zavoda:

 

 

 

 

Osnovna šola Toneta Čufarja Čufarjeva ulica 11 1000 Ljubljana telefon: 01 230 87 30

e-naslov: tajnistvo@tonecufar.com

 

Odgovorna uradna oseba:

mag. Tanja Grünfeld, ravnateljica 

telefon: 01 230 87 32 

ravnateljica@tonecufar.com

Datum prve objave kataloga:

Januar 2007

Datum zadnje spremembe:

13. 2. 2023

Spletni naslov kataloga:

www.tonecufar.com

Druge oblike kataloga:

Tiskana oblika dostopna v tajništvu šole

 

Uradna oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja:

mag. Tanja Grünfeld, ravnateljica

telefon: 01 230 87 32

ravnateljica@tonecufar.com

 

Osebe za vodenje in odločanje v upravnih postopkih:

Mag. Tanja Grünfeld, ravnateljica

Romana Bučinel, pomočnica ravnateljice

Mag. Mojca Horvat, šolska svetovalna delavka

 

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga 

2. 1 Organigram in podatki o organizaciji zavoda 

Izvajanje programa: osnovnošolsko izobraževanje

Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v

sodni register.

Organigram:

 

 

2.2 Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij in vodenje upravnih postopkov

 

 

Mag. Tanja Grünfeld, ravnateljica

ravnateljica@tonecufar.com

tel: 01 230 87 32

 

Romana Bučinel, pomočnica ravnateljice

romana@tonecufar.com

tel: 01 230 87 34

 

mag. Mojca Horvat, šolska psihologinja

mojca.horvat@tonetacufarja.si

tel: 01 230 87 45

 

Splošne informacije o zavodu (delovanje in organizacija)

-     Vodenje vseh upravnih postopkov

 

 

Splošne informacije o zavodu (delovanje in organizacija)

-     Vodenje vseh upravnih postopkov

 

 

Informacije o vpisu, prepisu, prešolanju

-     vodenje postopka vpisa, izpisa, prešolanja,

-     socialna pomoč in svetovanje

2.3 SEZNAM ZAKONOV, PODZAKONSKIH AKTOV IN PREDPISOV EVROPSKIH SKUPNOSTI z DELOVNEGA PODROČJA ORGANA (PREK DRŽAVNEGA, LOKALNEGA OZIROMA EVROPSKEGA REGISTRA PREDPISOV)

 

 

Notranji predpisi:

 • - Odlok o ustanovitvi javnega zavoda OŠ Toneta Čufarja
 • - Pravilnik o podeljevanju priznanj, pohval in nagrad učencem
 • - Pravilnik o sistematizaciji delovnih mest
 • - Izjava o varnosti
 • - Register tveganj
 • - Pravilnik o računovodstvu
 • - Pravilnik o popisu
 • - Pravilnik o blagajniškem poslovanju
 • - Sklep o shrambi in uporabi pečatov
 • - Pravilnik o uporabi in varovanju ključev
 • - Klasifikacijski načrt in načrt signirnih znakov šole
 • - Pravila delovanja sveta staršev
 • - Pravilnik o dodelitvi delovne opreme
 • - Pravila o zavarovanju osebnih podatkov
 • - Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času
 • - Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov
 • - Pravilnik o uporabi mobilnih telefonov
 • - Pravilnik o subvencioniranju šole v naravi
 • - Pravila o šolski prehrani
 • - Pravila šolskega sklada
 • - Pravila socialnega sklada
 • - Pravilnik o poslovnem času uradnih urah in delovnem času
 • - Hišni red
 • - Pravilnik o dodeljevanju statusa športnika, umetnika
 • - Šolski red
 • - Pravilnik o zaračunavanju jutranjega varstva
 • - Pravilnik o zaračunavanju varstva po pouku
 • - Pravilnik o obdelavi osebnih podatkov in varnost osebnih podatkov
 • - Promocija zdravja na delovnem mestu

Seznam predlogov in predpisov s področja vzgoje in izobraževanja:

https://www.gov.si/podrocja/izobrazevanje-znanost-in-sport/

 

Državni predpisi:

·      Register predpisov RS

·      Uradni list RS

·      Zakon o zavodih (ZZ)

·      Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)

·      Zakon o osnovni šoli (ZOsn)

·      Zakon o šolski inšpekciji (ZSolI)

·      Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre-1)

·      Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1)

·      Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)

·      Zakon o javnih uslužbencih (ZJU)

·      Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS)

·      Zakon o računovodstvu (ZR)

·      Zakon o javnih financah (ZJF)

·      Zakon o javnem naročanju (ZJN-2)

·      Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)

·      Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ)

·      Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP)

·      Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS)

·      Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji

·      Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji

·      Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede

·      Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive

·      Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede

·      Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede

·      Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja

·      Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja

·      Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli

·      Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli

·      Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli

·      Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole

·      Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v osnovni šoli

·      Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja

·      Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli

·      Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev v devetletni osnovni šoli

·      Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole

·      Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov

·      Pravilnik o financiranju šole v naravi


Druge povezave na državne in evropske registre:

·        EU portal:https://europa.eu/european-union/index_sl

·        Mestna občina Ljubljana:https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/

·        Zavod RS za zaposlovanje:https://www.ess.gov.si/

·        Državni izpitni center:https://www.ric.si/

·        Zavod RS za šolstvo:https://www.zrss.si/

·        Pravo EU:https://europa.eu/european-union/law_sl

·        Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

2.4 SEZNAM STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH DOKUMENTOV PO VSEBINSKIH SKLOPIH


 • - Letni vsebinski načrt zavoda za posamezno leto.
 • - Finančni načrt zavoda za posamezno leto.
 • - Poročilo zavoda o doseženih ciljih in rezultatih v preteklem letu.
 • - Poslovno/finančno poročilo zavoda za posamezno leto.

2.5 SEZNAM VRST UPRAVNIH, SODNIH ALI ZAKONODAJNIH POSTOPKOV 

 • - Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi razred
 • - Postopek prestopa, prešolanja, odložitve šolanja
 • - Odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega značaja
 • - Izrekanje vzgojnih ukrepov
 • - Napredovanje strokovnih delavcev v nazive
 • - Reševanje pritožb staršev in zaposlenih
 • - Postopek imenovanja ravnatelja
 • - Postopki priznavanja tujega izobraževanja
 • - Postopek oprostitvi sodelovanja pri posameznem predmetu
 • - Prepoved obiskovanja osnovne šole po izpolnitvi osnovnošolske obveznosti
 • - Odločanje o statusu učenca športnika in kulturnika
 • - Odločanje o dodelitvi sredstev učencem, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevkov in drugih stroškov (šola v naravi, prehrana)
 • - Izvedba volitev predstavnikov zaposlenih v svet zavoda
 • - Izdaja nadomestnih dokumentov in listin – izpis podatkov iz evidenc
 • - Sprejemanje letnega delovnega načrta
 • - Sprejemanje poslovnega in finančnega poročila
 • - Sprejemanje realizacije LDN
 • - Postopki javnega naročanja

Postopke vodimo skladno z upravnim postopkom.

2.6 Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Evidence dejavnosti obdelave osebnih podatkov zaposlenih delavcev

- Zbirka podatkov o zaposlenih delavcih in drugih podatkov v zvezi z izvrševanjem njihovih pravic in obveznosti iz delovnega razmerja (t.i. kadrovske mape)

- Zbirka podatkov o stroških dela in delovnem času

- Zbirka podatkov o opravljenih preizkusih znanja in usposabljanjih za varno delo

- Zbirka drugih podatkov o opravljenih preventivnih zdravstvenih pregledih

- Evidenca k Uredbi (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta

- Evidence kandidatov za zaposlitev

 

Evidence dejavnosti obdelave osebnih podatkov učencev

- Seznam šoloobveznih otrok, ki jih je OŠ dolžna vpisati v prvi razred

- Zbirka podatkov o učencih vpisanih v šolo in njihovih starših

- Zbirka podatkov o napredovanju učencev in izdanih spričevalih in drugih listinah v zvezi s tem

- Zbirka podatkov o vzgojnih opominih in drugih listinah v zvezi s tem

- Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev

- Zbirka podatkov o učencih, ki opravljajo kolesarski izpit

- Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje

- Zbirka podatkov učencev, ki opravljajo NPZ

- Zbirka podatkov prijavljenih na šolsko prehrano

- Zbirka podatkov o učencih za ŠVN ali druge priprave ali aktivnosti

- Zbirka podatkov o učencih, ki se poškodujejo v šoli

- Zbirka podatkov o učencih s statusom športnika ali umetnika

- Zbirka podatkov o nadarjenih učencih

- Zbirka podatkov o učencih, ki se šolajo na domu in popravnih razrednih in predmetnih izpitih

- Zbirka podatkov o dosežkih učencev in drugih podatkov ali slik za javno objavo


Evidence dejavnosti obdelave drugih podatkov

- Zbirka podatkov sveta staršev

- Zbirka podatkov v zvezi s svetom šole oz. sveta zavoda

- Zbirka podatkov šolskega sklada

- Zbirka podatkov učbeniškega sklada

- Zbirka podatkov v zvezi z izposojevalci gradiva iz šolske knjižnice

- Zbirka podatkov v zvezi s plačili staršev oz. skrbnikov učenca

- Zbirka podatkov (kontaktov) poslovnih partnerjev ali naročnikov storitev, ki jih nudi šola.

- Zbirka podatkov o objavah in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne predpise.

 

2.7 SEZNAM DRUGIH INFORMATIZIRANIH ZBIRK PODATKOV

•  Informatizirana zbirka podatkov Centralna evidenca udeležencev (VIZ (CEUVIZ)

•  Osebni listi udeležencev izobraževanja (učenci)

•  Matične knjige

•  Seznam učencev po oddelkih in letnikih

          

2.8 NAJPOMEMBNEJŠI VSEBINSKI SKLOPI DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA OZIROMA SEZNAM POSAMEZNIH DOKUMENTOV

 • - Urniki oddelkov za šolsko leto
 • - Šolski koledar
 • - Šolska prehrana
 • - Cenik malic in kosil in jedilniki
 • - Sodelovanje s starši
 • - Organiziranost pouka (dejavnosti, ocenjevanje ipd.)
 • - Delovanje učbeniškega sklada

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

Informacije so objavljene tudi na uradni šolski spletni strani in vsak delovni dan v tajništvu šole od 8. do 14. ure.

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

 1. - število učencev
 2. - govorilne ure, roditeljski sestanki
 3. - informacije o dejavnostih ob pouku
 4. - šolski koledar
 5. - urnik
 6. - dejavnosti ob pouku
 7. - pravilnik o ocenjevanju znanja
 8. - načrti ocenjevanja
 9. - pravilnik o šolskem redu
 10. - šolska pravila
 11. - učbeniki in učbeniški sklad
 12. - nadstandardne dejavnosti
 13. - razpored govorilnih ur
 14. - kontaktni podatki o zaposlenih
 15. - vpisni pogoji
 16. - vpisni pogoji za izobraževanje odraslih

5. CENIK ZA DOSTOP DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja: 16., 17., 18. člen: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6941

Za posredovanje informacij lahko zavod prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 EUR (DDV vključen).