Dobrodošli na spletni strani OSNOVNE ŠOLE TONETA ČUFARJA

Na podlagi zadnjega odstavka 51. člena Zakona spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Uradni list, št. 63/2013 in naslednji) izdaja Osnovna šola Toneta Čufarja, Čufarjeva 11, Ljubljana

 

PRAVILA O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI OSNOVNE ŠOLE TONETA ČUFARJA

 

I. POGOJI ZA PRIDOBITEV STATUSA

1. člen

Učenec lahko za tekoče šolsko leto v šoli pridobi:

- status učenca perspektivnega športnika,

- status učenca vrhunskega športnika,

- status učenca perspektivnega mladega umetnika,

- status učenca vrhunskega mladega umetnika.

 

Šola s pravili o prilagajanju šolskih obveznosti podrobneje ureja pogoje za pridobitev statusa, postopek dodelitve statusa in prilagajanje šolskih obveznosti učencev Osnovne šole Toneta Čufarja, Ljubljana.

 

2. člen

(status športnika)

Status učenca perspektivnega športnika lahko pridobi učenec, ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez.

Status učenca vrhunskega športnika lahko pridobi učenec, ki doseže vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti.

 

3. člen

(status umetnika)

Status učenca perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti.

Status učenca vrhunskega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki dosega najvišja mesta oziroma nagrade na državnih tekmovanjih s področja umetnosti.

 

II. NAČIN DODELJEVANJA STATUSOV

4. člen

Statuse iz 2. in 3. člena tega pravilnika dodeli šola, na kateri je učenec vpisan, če učenec izpolnjuje pogoje in po postopku, določenem s tem pravilnikom.

Status se praviloma dodeli za eno šolsko leto.

 

5. člen

O dodelitvi, mirovanju in prenehanju statusa odloči ravnateljica. Pred tem si v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju pridobi mnenje razrednika, v drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju pa tudi mnenje oddelčnega učiteljskega zbora.

  

III. POSTOPEK DODELITVE STATUSA IN TRAJANJE

6. člen

Pridobitev statusa iz prvega ali drugega odstavka tega člena lahko predlagajo starši učenca.

Vloga za dodelitev statusa se odda na predpisanem šolskem obrazcu. Vsaki vlogi je potrebno priložiti naslednja dokazila:

– za status perspektivnega športnika potrdilo o registraciji učenca pri nacionalni panožni športni zvezi in potrdilo, da učenec tekmuje v uradnih tekmovanjih nacionalne panožne športne zveze;

- za status učenca vrhunskega športnika potrdilo o registraciji učenca pri nacionalni panožni športni zvezi in potrdilo, da učenec tekmuje v uradnih tekmovanjih nacionalne panožne športne zveze ter dokazila o vrhunskih športnih dosežkih mednarodne vrednosti;  

za status učenca perspektivnega mladega umetnika potrdilo glasbene ali druge šole, da se učenec udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti;

za Status učenca vrhunskega mladega umetnika potrdilo glasbene ali druge šole, da se učenec udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti in dokazila, kjer dosega najvišja mesta oziroma nagrade na državnih tekmovanjih s področja umetnosti.

Potrdila, ki so sestavni del vloge za dodelitev statusa, mora podpisati in ožigosati odgovorna oseba nosilca dejavnosti.

 

7. člen

Vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev je potrebno pisno ali osebno oddati v tajništvo šole najkasneje do 30. septembra za tekoče šolsko leto.

Če vloga ne vsebuje vseh naštetih dokazil, se starše učenca pozove, da vlogo dopolnijo v osmih delovnih dneh.

Izjemoma se lahko učencu dodeli status tudi med šolskim letom, če učenec med letom izpolni pogoje iz 6. člena pravil.

  

8. člen

Šola dodeli učencu status za tekoče šolsko leto, iz utemeljenih razlogov pa lahko le za določen čas v šolskem letu.

Status se učencu dodeli praviloma do 15. oktobra.  

Sklep o dodelitvi statusa začne veljati, ko je vročen staršem učenca in ko starši, učenec ter šola podpišejo Dogovor o prilagajanju obveznosti.

 

IV. PRILAGAJANJE OBVEZNOSTI

9. člen

Učencu s statusom iz 2. in 3. člena se prilagodijo šolske obveznosti. Prilagajanje šolskih obveznosti se uredi s pisnim Dogovorom o prilagajanju obveznosti med šolo in starši. Prilagodi se obiskovanje pouka in drugih dejavnosti ter načini in roki za ocenjevanje znanja.

Prilagajanje šolskih obveznosti se za učenca, ki mu je dodeljen status učenca vrhunskega športnika ali status učenca vrhunskega mladega umetnika, lahko uredi tudi na podlagi individualiziranega načrta.

Učencu se šolske obveznosti praviloma prilagodijo tako, da jih lahko opravi v posameznem ocenjevalnem obdobju.

Vzorec pisnega dogovora med starši in šolo je priloga pravilnika.

 

V. PRENEHANJE IN MIROVANJE STATUSA

10. člen

Status učencu preneha na zahtevo staršev učenca, s potekom časa, za katerega je bil učencu dodeljen, če prenehajo razlogi, zaradi katerih je bil status dodeljen, če ni več učenec šole, na kateri je pridobil status, ali če se mu status odvzame.

Če eden od staršev izrecno pisno nasprotuje dodelitvi statusa učencu, statusa ni mogoče dodeliti, dokler se starša o tem ne sporazumeta.

 

11. člen

Šola lahko učencu status začasno oziroma trajno odvzame na predlog razrednika oziroma učiteljskega zbora, če učenec ne izpolnjuje obveznosti iz Dogovora o prilagajanju šolskih obveznosti.   

 

12. člen

Učencu zaradi bolezni, poškodbe ali drugih utemeljenih razlogov status iz prvega ali drugega odstavka tega člena lahko miruje, dokler obstajajo razlogi, na podlagi katerih je bilo odločeno o mirovanju. Mirovanje statusa lahko predlagajo razrednik, učiteljski zbor ali starši učenca.

Med mirovanjem statusa učenec ne more uveljavljati pravic, ki so mu bile z njim dodeljene.

O mirovanju statusa odloči ravnateljica s sklepom v osmih dneh po prejemu utemeljenega pisnega predloga.

 

VI. VARSTVO PRAVIC

13. člen

Sklep o dodelitvi statusa in Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti sta enako obvezujoča za vse, na katere se nanaša oziroma so ga podpisali.

 

14. člen

Starši učenca lahko v zvezi z uveljavljanjem pravic in obveznosti iz statusa zahtevajo, da se odločitve preverijo, ali jim ugovarjajo, če menijo, da so v nasprotju z določbami tega pravilnika, sklepa, sklenjenega dogovora ali drugega akta oziroma predpisa.

 

15. člen

O pravici učenca na prvi stopnji odloča ravnateljica šole, potem ko si je pridobila mnenje oddelčnega učiteljskega zbora oz. učiteljskega zbora.

Starši lahko v 8-ih dneh po prejetem sklepu zoper odločitev ravnateljice glede statusa po tem pravilniku oz. glede neupoštevanja dogovorjenih pravic in obveznosti vložijo pritožbo na pritožbeno komisijo šole. Odločitev pritožbene komisije je dokončna.

Če se v postopku ugotovi, da šola ni izpolnila dogovorjenih obveznosti, je dolžna učencu zagotoviti novo možnost, da jih opravi oz. mu na drug način priznati pravico.

 

Ta pravilnik začne veljati 1. 9. 2017.

                                                                                   

Priloga (objavljena med e-obrazci na šolski spletni strani):

Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti

Vloga – obrazec:

- status učenca perspektivnega športnika,

- status učenca perspektivnega vrhunskega športnika,

- status učenca vrhunskega športnika,

- status učenca vrhunskega mladega umetnika.

                                                                                                            

PRIJAVA NA ŠPORTNA ŠOLSKA TEKMOVANJA

Če se želi učenec udeležiti športnega tekmovanja, šola pa nima za izbrano športno disciplino ekipe, starši (lahko tudi učenec) potrebne podatke za prijavo sporočite v tajništvo.

Pred udeležbo na tekmovanju starši tekmovalca podpišete s šolo dogovor o prevzemu odgovornosti (spremstvu).