Dobrodošli na spletni strani OSNOVNE ŠOLE TONETA ČUFARJA


ŠOLSKI RED

 Na podlagi 60. e člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 2/2007) se določajo osnovna pravila vedenja, dolžnosti, odgovornosti, varnosti učencev, udeležencev vzgojno-izobraževalnega procesa, in vzgojnih ukrepov v primeru kršitev pravil v Osnovni šoli Toneta Čufarja, Čufarjeva 11, Ljubljana.


 I. SPLOŠNA NAČELA

 1. člen

(vsebina pravilnika)

(1) Pravilnik ureja vprašanja, pomembna za življenje v šoli, in spodbuja pozitivne medsebojne odnose, zlasti pa zajema:

-    pravice in dolžnosti učencev,

-    opravičevanje odsotnosti,

-    organiziranost učencev,

-    vzgojne ukrepe za kršitve pravil.

 

2. člen

(pravice in dolžnosti)

(1) Pravica učenca je, da:

-    učitelji in drugi delavci šole ter drugi učenci spoštujejo njegovo osebnost in individualnost ter njegovo človeško dostojanstvo in pravico do zasebnosti,

-    se pri pouku upošteva njegova radovednost ter razvojne značilnosti, predznanje in individualne posebnosti, pri pouku dobi kakovostne informacije, ki sledijo sodobnemu razvoju znanosti in strok,

-    dobi o svojem delu sprotno, pravično in utemeljeno povratno informacijo,

-    dobi pri svojem delu pomoč in podporo, če ju potrebuje,

-    se lahko svobodno izreče o vseh vprašanjih iz življenja in dela šole.

 

(2) Dolžnost učenca je, da:

-    spoštuje pravice drugih učencev in delavcev šole,

-    se spoštljivo vede do drugih,

-    redno in točno obiskuje pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti,

-    izpolnjuje svoje učne in druge šolske obveznosti,

-    v šoli in izven šole skrbi za svoje lastno zdravje,

-    spoštuje pravila hišnega reda,

-    upošteva navodila oziroma opozorila strokovnih in drugih delavcev šole,

-    varuje premoženje šole in z njim odgovorno ravna,

-    sodeluje pri urejanju šole in šolske okolice, ko gre za organizirano šolsko dejavnost,

-    sodeluje pri dogovorjenih oblikah dežurstva učencev.

 

3. člen

(odnosi v šoli)

 (1)    V šoli ni dovoljeno nikakršno fizično, psihično in verbalno nasilje, izražanje groženj, psihično trpinčenje, izsiljevanje, kraja in podobno.

 

4. člen

(nevarna ravnanja)

(1) V šolskem prostoru je prepovedano:

-    kaditi, uživati alkohol in druge droge,

-    uporabljati pirotehnična sredstva,

-    uporabljati druge nevarne predmete in snovi.

(2)  Prav tako je prepovedano prinašanje teh stvari v šolski prostor.

  

II. PRAVICE IN DOLŽNOSTI V ČASU VZGOJNO-IZOBRAŽEVALEGA DELA

 

5. člen

(prihod k pouku)

 (1) V šolo morajo učenci prihajati pravočasno.

(2) Če učenec zamudi pouk, potrka, vstopi in se opraviči za zamudo. Zamudo osebno pojasni učitelju ali razredniku po koncu učne ure.

 

6. člen

(motenje pouka)

(1) Pouka ni dovoljeno kakorkoli motiti.

 

7. člen

(opozorila in odstranitev iz razreda)

(1) Učenca, ki ne upošteva učiteljevih zahtev, učitelj opozori in vztraja, da učenec upošteva zahtevo.

(2) Če učenec kljub predhodnim opozorilom učitelja nadaljuje s kršitvami in onemogoča izvajanje pouka oz. drugih vzgojno-izobraževalnih dejavnosti ali celo ogroža varnost ostalih učencev v razredu, ga lahko učitelj v spremstvu strokovnega delavca odstrani iz razreda in z njim opravi razgovor po končani učni uri ali po pouku.

 

8. člen

(pravila v času aktivnosti izven šole)

(1) Za druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela (ekskurzije, šola v naravi, kulturni, naravoslovni, tehniški in športni dnevi, akcije, prireditve, tekmovanja ipd.) veljajo vnaprej postavljena in učencem predstavljena pravila.

(2) Učencem, ki kršijo pravila in dogovore, se v času izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela ter drugih aktivnosti izven šole po sklepu razrednega učiteljskega zbora in po seznanitvi staršev organizira pouk.

 

9. člen

(uporaba šolskega dvorišča)

(1) Dvorišče je namenjeno pouku in podaljšanemu bivanju.

(2) Učenci od 6. razreda dalje so lahko na šolskem igrišču, če ne ovirajo pouka ali podaljšanega bivanja.

 

10. člen

(uporaba mobilnih telefonov in zabavnih elektronskih naprav)

(1) Uporaba mobilnega telefona in zabavnih elektronskih naprav med poukom, malico, kosilom in drugimi vzgojno-izobraževalnimi dejavnostmi ni dovoljena.

(2) Če učenec mobilni telefon prinaša v šolo, ga mora izključiti in pospraviti.

(3) Med poukom in odmori avdio in video snemanja ter fotografiranje v šoli, na vseh šolskih površinah in povsod, kjer potekajo druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela, ni dovoljeno brez soglasja vodstva šole.

(4) Uporaba mobilnega telefona za sporočanje je dovoljena, če jo odobri učitelj. Infotočka je namenjena za nujna SMS sporočila in telefonske klice.

(5) Če učenec brez dovoljenja uporabi mobilni telefon ali elektronsko napravo v času vzgojno-izobraževalnega procesa izven šolskega območja, ga pred učiteljem izklopi, odloži na prostor, ki ga določi učitelj, ter ga prevzame po koncu izvajanja vzgojno-izobraževalnih dejavnosti.

(6) Ob vsaki nedovoljeni uporabi telefona se učencu telefon odvzame. Učenec ga izklopi, učitelj pa deponira v tajništvu. Telefon v tajništvu lahko v času uradnih ur prevzamejo starši učenca, razen če je učitelj, ki je telefon odvzel, odločil drugače. 

 

11. člen

(uporaba šolskih naprav in opreme)

(1) Uporaba šolske avdio, video, računalniške in druge učne opreme ter odpiranje oken, spuščanje oz. dviganje žaluzij brez učiteljevega nadzora ni dovoljeno.

  

III. PRIHOD IN ODHOD

 

12. člen

(prihod k pouku)

Na pričetek pouka učenci mirno počakajo v spodnji avli šole ali v knjižnici tako, da ne motijo pouka.

 

13. člen

(odhod domov)

(1) Učenci podaljšanega bivanja lahko sami odhajajo domov le s pisnim dovoljenjem staršev oz. zakonitih zastopnikov. Učenci od 1. Do 5. razreda se po pouku (zaradi varnosti) ne smejo sami zadrževati v prostorih šole ali njeni okolici.

(2) Učenci od 6. razreda dalje praviloma odhajajo domov takoj po končanem pouku. Učenci od 6. razreda dalje, ki čakajo na odhod domov, ali tisti, ki čakajo na interesno dejavnost, mirno čakajo v avli pritličja, ob lepem vremenu pa na šolskem igrišču.

 

 IV. ODSOTNOST UČENCEV IN OPRAVIČEVANJE

 

14. člen

(predčasen odhod)

(1) Za predčasen odhod od vzgojno-izobraževalne dejavnosti starši vnaprej pisno zaprosijo razrednika. V izjemnih primerih starši lahko vnaprej najavijo odhod po e-pošti v tajništvo šole. Če je razrednik odsoten, učencu predčasen odhod iz šole dovoli vodstvo šole.

 

15. člen

(oprostitev sodelovanja)

(1) Učenec, ki ima opravičene  dolgotrajne zdravstvene omejitve pri izvajanju posamezne ure pouka, mora tej uri prisostvovati in opraviti naloge, ki ne ogrožajo njegovega zdravstvenega stanja in jih sme opravljati v skladu z navodili zdravstvene službe.

(2) Če učenec zaradi zdravstvenih razlogov ne more opravljati nobene naloge, šola zanj lahko organizira drugo primerno nadomestno dejavnost.

(3) Vsako odsotnost učenca zaradi bolezni ali drugega opravičljivega razloga morajo starši razredniku opravičiti osebno ali v pisni obliki najkasneje v petih dneh po prihodu učenca v šolo. Razrednik lahko zahteva zdravniško opravičilo.

 

V. IZREDNI ODHODI UČENCEV OD POUKA

 

16. člen

(neopravičen izostanek)

(1) Za neopravičen izostanek se šteje neopravičena odsotnost učenca od pouka in dejavnosti obveznega programa.

(2) Če učenec brez opravičljivega razloga zamudi učno uro, se šteje le-ta za neopravičen izostanek.

(3) O neopravičenih izostankih razrednik obvešča starše.

 

17. člen

(odhod med poukom)

(1) Učenec do zaključka pouka brez dovoljenja razrednika ali vodstva šole ne sme zapuščati šolskega poslopja oz. zunanjih površin šole.

(2) Če učenec brez učiteljevega dovoljenja zapusti pouk med učno uro, učitelj takoj pošlje dežurnega učenca, da obvesti vodstvo šole, ki obvesti starše. Učitelj odhod zapiše v dnevnik.

  

VI. ODGOVORNOST ŠOLE

 

18. člen

(odgovornost šole)

(1) Šola ne odgovarja za dragocenejše in druge predmete učencev  (denar, ure, zlatnina, elektronske naprave ipd.), ki niso potrebni za šolsko delo. Zanje skrbi in odgovarja samo lastnik.

(2) Učenci so v šoli obuti v copate ali obuvala, ki jih uporabljajo le v šoli. Če učenec ni v obuvalih, ki jih uporablja samo v prostorih šole, šola ne odgovarja za poškodbe in morebitne druge posledice, ki bi nastale zaradi neprimerne obutve.

 

 VII. ORGANIZIRANJE UČENCEV

 

19. člen

(oddelčne skupnosti)

(1) Učenci se organizirajo v oddelčne skupnosti.

(2) Učenci oddelčne skupnosti na začetku vsakega šolskega leta volijo dva predstavnika oddelka v skupnost učencev šole.

 

 

20. člen

(skupnost učencev šole)

 (1) Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole, ki opravlja  naslednje naloge:

-    zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s programom pouka, dnevi dejavnosti, ekskurzij, interesnih dejavnosti, prireditev in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola,

-    spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter opozarja ravnatelja in svet šole na morebitne kršitve pravic učencev,

-    organizira šolske prireditve, sodeluje pri izdajanju šolskega časopisa in informira učence o svoji dejavnosti,

-    načrtuje in organizira skupne akcije (zbiralne akcije, solidarnostne akcije ipd.),

-    predlaga izboljšave bivalnega okolja (lepši videz, čistejše okolje ipd.) in sodeluje pri uresničitvi idej,

-    oblikuje predloge za pohvale, nagrade in priznanja učencem,

-    opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci.

(2) Skupnost učencev šole ima mentorja, ki je strokovni delavec šole. Imenuje ga ravnateljica, ki mora pred imenovanjem mentorja dobiti mnenje skupnosti učencev šole. Mentorja lahko predlagajo tudi predstavniki oddelčnih skupnosti.

(3) Učiteljski zbor, svet staršev in svet šole na naslednji seji obravnavajo predloge, mnenja in pobude učencev, ki so jih le-ti oblikovali v skupnosti učencev šole.

 

 VIII. KRŠITVE PRAVIL ŠOLSKEGA REDA

 

21. člen

(lažja kršitev)

(1) Lažje kršitve so:

-  namerno motenje vzgojno-izobraževalnega  procesa,

-  uporaba mobilnega telefona (telefoniranje, pošiljanje sporočil, brskanje po spletu, poslušanje in ogledovanje avdio in video posnetkov) in ostalih elektronskih naprav na vseh šolskih površinah in povsod, kjer potekajo druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela brez predhodnega učiteljevega dovoljenja,

-    nespoštljiv odnos do učencev, učiteljev in drugih delavcev v šoli,

-    neupoštevanje navodil, nesodelovanje, odklanjanje zadolžitev,

-    neizpolnjevanje dogovorjenih dnevnih obveznosti (prihajanje brez pripomočkov, športne opreme ipd.),

-    zapuščanje prostorov šole v času vzgojno-izobraževalnega procesa brez dovoljenja,

-    neprimerno obnašanje, nespoštovanje pravil zunaj šole med organizirano šolsko dejavnostjo (na avtobusu, v gledališču ipd.),

-    neprimerno obnašanje v času malice in kosila (prerivanje, učenec ne pospravi svojega prostora, meče hrano v koš za smeti skupaj z embalažo ipd.,

-    odlaganje oblačil po hodnikih,

-    uporaba kletvic in žaljivk ter

-    druge neprimerne oblike vedenja in ravnanja. 

(2) Za lažjo kršitev pravil učitelj učenca opomni, kršitev lahko zapiše ali po dogovoru s starši izreče alternativni vzgojni ukrep.

 

22. člen

(zapis o lažji kršitvi)

(1) Če učenec krši pravila šolskega reda, lahko učitelj to zabeleži in z njim opravi pogovor.

(2) Če se učitelj odloči, da bo o kršitvi obvestil starše učenca, to stori nemudoma, najkasneje pa v enem tednu po dogodku.

 

23. člen

(alternativni ukrep ob lažji kršitvi)

(1) Za lažjo kršitev pravil lahko učitelj izreče učencu alternativni vzgojni ukrep.

 

24. člen

(pogovor o ponavljajočih kršitvah)

(1) Ob ponavljajočih kršitvah razrednik povabi starše na pogovor, na katerem skupaj poiščejo primeren ukrep, s katerim bodo dosegli, da bo učenec izboljšal svoje vedenje ali ravnanje. Če starši ne želijo sodelovati pri določitvi primernega ukrepa, stori to razrednik v sodelovanju s svetovalno službo.

(2) Po razgovoru razrednik pripravi zapisnik s sprejetimi sklepi. En izvod zapisnika, ki ga podpiše tudi učenec, šola pošlje staršem, drugega hrani šola.

 

25. člen

(hujša kršitev)

(1) Hujše kršitve so:

-    istovrstne kršitve, ki se ponavljajo, kljub temu da je šola že poskušala poiskati način za izboljšanje vedenja oz. ravnanja učenca,

-    strnjeni ali enkratni neopravičeni izostanki nad 6 pedagoških ur,

-    uporaba pirotehničnih sredstev ali odprtega ognja v šolskem prostoru ali pri dejavnostih, ki jih organizira šola izven šolskega prostora,

-   prihod oziroma prisotnost pod vplivom alkohola in drugih drog, kajenje, uživanje alkohola ter drugih drog ter omogočanje ali napeljevanje sošolcev k takemu dejanju v času pouka, dnevih dejavnosti in drugih oblikah vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki jih organizira šola,

-    ustrahovanje, izsiljevanje ali uporaba druge oblike psihičnega nasilja nad učenci ali delavci šole,

-    namerno poškodovanje in uničevanje šolske opreme, zgradbe ter stvari in opreme drugih učencev, delavcev ali obiskovalcev šole,

-    kraja lastnine šole, drugih učencev, delavcev ali obiskovalcev šole,

-    popravljanje in vpisovanje ocen v šolsko dokumentacijo,

-    uničevanje uradnih dokumentov ter ponarejanje podatkov in podpisov v uradnih dokumentih in listinah, ki jih izdaja šola,

-    ponarejanje uradnih dokumentov (npr. zdravniška spričevala),

-    ponarejanje opravičil staršev,

-    verbalni napad na učenca, učitelja, delavca šole ali drugo osebo,

-    fizični napad na učenca, učitelja, delavca šole ali drugo osebo,

-    spolno nadlegovanje učencev ali delavcev šole,

-    nedovoljeno snemanje in fotografiranje pri vseh dejavnostih, ki jih organizira šola.

(2) Za hujše kršitve se učencem izrekajo vzgojni ukrepi, alternativni vzgojni ukrepi ali vzgojni opomini na podlagi veljavne zakonodaje.

(3) Alternativni vzgojni ukrepi se izvedejo v dogovoru med učiteljem in starši.

(4) Za dejanje, ki ima za posledico telesno poškodbo, ter za napeljevanje učencev k uporabi drog šola lahko izreče vzgojni opomin na podlagi pravilnika o vzgojnih opominih v osnovni šoli in ji pred tem ni potrebno uporabiti drugih ukrepov.

 

Pravilnik začne veljati 1. 9. 2009.

Zadnja vpisana sprememba dne 30. 9. 2017.