Dobrodošli na spletni strani OSNOVNE ŠOLE TONETA ČUFARJA

INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV ZA POSAMEZNIKE

 

I. PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA

Osnovna šola Toneta Čufarja je vzgojno-izobraževalni zavod, samostojna osnovna šola, katere temeljna dejavnost je vzgojno-izobraževalno delo.

Osnovna šola Toneta Čufarja je bila zgrajena septembra 1961, imenuje se po slovenskem književniku in borcu za delavske pravice Tonetu Čufarju (1905–1942).

Ustanoviteljica šole je Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju MOL). Odlok o ustanovitvi: št. 16-15/97 z dne 12. 6. 1997.

Za namene izobraževanja učencev, za spremljanje njihovega razvoja in napredovanja, za svetovanje in obveščanje, za namene zaposlovanja ter za nemoten potek dela šola obdeluje osebne podatke učencev, staršev oz. zakonitih zastopnikov v mejah, ki jih določajo predpisi s področja varstva osebnih podatkov oziroma volja, ki jo izrazijo starši ali drugi posamezniki. 

  

 II. POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v Osnovni šoli Toneta Čufarja je Romana Bučinel, dostopna na telefonski številki 01 230 87 34 in po elektronski pošti na naslovu romana@tonecufar.com.

Starši in drugi, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov sami stopijo v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov in uresničevanjem njihovih pravic na podlagi predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

 

 III. NAMENI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV IN PRAVNI TEMELJI

 a)  Osnovna šola Toneta Čufarja  obdeluje osebne podatke posameznikov na podlagi oziroma v okvirih zakonskega pravnega temelja:

- Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07; ZVOP-1),

- Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06; 102/07107/1087/1140/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L),

- Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15  ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US),

- Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 61/12 in 51/13) in

- na podlagi drugih mednarodnih pogodb, predpisov EU ter nacionalnih zakonov, ki terjajo od Osnovne šole Toneta Čufarja, da v določenih primerih posreduje osebne podatke posameznikov državnim organom in drugim upravljavcem za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti.

b) Osnovna šola Toneta Čufarja v določenih primerih zaproša posameznike za podajo privolitev v obdelavo njihovih osebnih podatkov, kadar je obdelava teh podatkov potrebna za namene, ki v zakonskih pravnih temeljih niso opredeljeni, kot na primer za uporabo elektronskega naslova za namen lažje komunikacije, za objavo fotografij učencev v šolskih publikacijah, na šolski spletni strani in za obveščanje javnosti o šolskih dogodkih in učnem procesu, za sodelovanje učenca v anketah, pri snemanju različnih izobraževalnih in promocijskih oddaj ipd. V teh primerih obdelava osebnih podatkov poteka v okviru  in z izjavo staršev oz. zakonitega zastopnika učenca vse do preklica.

c) Osnovna šola Toneta Čufarja osebne podatke učencev, zaposlenih in drugih posameznikov obdeluje v okviru in za namen izvajanja različnih dogovorov in pogodb, kamor sodi tudi obdelava osebnih podatkov učencev in njihovih staršev za namene izvajanja programa vzgoje in izobraževanja na podlagi njihove odločitve za vpis v našo šolo. 

d) Spletna stran šole uporablja piškotke za izboljšanje vaše uporabniške izkušnje.

  

IV. UPORABNIKI OSEBNIH PODATKOV IN MOREBITNI PRENOS OSEBNIH PODATKOV V TRETJE DRŽAVE

Če se osebni podatki prenašajo v tretje države (izven EU in EGP), se pri prenos podatkov zagotavlja  ustrezen nivo varstva osebnih podatkov.

 

V. PRAVICE POSAMEZNIKOV

S pisno zahtevo, poslano na naslov Osnovna šola Toneta Čufarja, Čufarjeva 11, 1000 Ljubljana ali romana@tonecufar.com, ali z zahtevo, podano preko spletnega obrazca, dostopnega na spletni strani www.tonecufar.com, lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim, ter zahteva prenos podatkov. 

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih kadarkoli trajno ali začasno v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov Osnovna šola Toneta Čufarja, Čufarjeva 11, 1000 Ljubljana ali romana@tonecufar.com, oziroma lahko upravlja z danimi privolitvami na spletni strani: www. tonecufar.com. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

 

VI. ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Osnovna šola Toneta Čufarja bo obdelovala osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja.

Osebne podatke tako obdeluje do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom. V slednjih primerih šola podatke hrani v skladu z zakonsko zapovedjo.

 

Datum:  15. 4. 2019

 

OBRAZEC za soglasje za obdelavo osebnih podatkov.pdf

OBRAZEC za PREKLIC soglasja za obdelavo osebnih podatkov.pdf