Dobrodošli na spletni strani OSNOVNE ŠOLE TONETA ČUFARJA

Vzgojni načrt

Izhodišča vzgojnega delovanja šole temeljijo na naslednjih splošnih načelih:

1. načelo spoštovanja učencev in vzajemnega spoštovanja,

2. načelo omogočenega aktivnega sodelovanja učencev,

3. načelo proaktivnega oziroma preventivnega delovanja,

4. načelo sodelovanja s starši in usklajenosti pristopa šole in staršev,

5. načelo združevanja pravic, odgovornosti in pravil,

6. načelo spodbujanja samonadzora in samodiscipline,

7. načelo strokovne avtonomije, usklajenosti vzgojnih dejavnikov in doslednosti,

8. načelo osebnega zgleda.

 

Vzgojne dejavnosti so proaktivne in preventivne dejavnosti, svetovanje, usmerjanje ter druge dejavnosti (pohvale, priznanja, nagrade, vrste vzgojnih ukrepov in podobno), s katerimi šola razvija varno in spodbudno okolje za doseganje ciljev iz 2. člena ZOŠ.

Šola mora delovati preventivno in osveščati učence o škodljivosti in posledicah kajenja, pitja alkoholnih pijač, uživanja drog, spolnega nadlegovanja ter nasilja. Šola osvešča učence o njihovih pravicah in dolžnostih ter o načinih iskanja ustrezne pomoči v primerih spolnega nadlegovanja in zlorabe ter nasilja v družini. V te namene organizira različne aktivnosti pri pouku in drugih dejavnostih šole.

Mnoge vzgojne vsebine in dejavnosti se uresničujejo vzporedno z izvajanjem učnega načrta v posameznih razredih. Nekatere vzgojne vsebine so del učnega načrta po posameznih predmetih, druge se izvedejo pri razrednih urah ali  v obliki šolskih projektov.

 

VZGOJNI NAČRT.pdf je bil sprejet na 33. seji sveta šole 20. 9. 2007, pred začetkom vsakega šolskega leta ga pregledamo, po potrebi popravimo in dopolnimo.