Dobrodošli na spletni strani OSNOVNE ŠOLE TONETA ČUFARJA

OSNOVNE INFORMACIJE O POSTOPKU VPISA OTROKA V 1. RAZRED

 

ZAKONSKA OSNOVA

Vpis otrok v 1. razred ureja Zakon o osnovi šoli (UL RS, št. 81/06102/07107/1087/1140/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16).

 

KDAJ JE OTROK ŠOLOOBVEZEN?

Starši morajo v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

V določenih primerih je sicer možno:

-  odložiti šolanje otroka za eno šolsko leto ali pa

-  všolati mlajšega otroka, torej otroka, ki bo šoloobvezen šele v naslednjem šolskem letu.

 

KDAJ POTEKA VPIS V 1. RAZRED?

Vpis v 1. razred praviloma poteka v mesecu februarju za naslednje šolsko leto. Termine vpisa vsako leto objavimo na šolski spletni strani.

Če se starši iz objektivnih razlogov ne morete udeležiti vpisa v določenem času, se lahko s šolsko psihologinjo dogovorite za dodatni termin. Psihologinja je dosegljiva po elektronski pošti na naslovu: mojca.horvat@tonetacufarja.si.

 

KJE OPRAVIM VPIS OTROKA V 1. RAZRED?

Postopek vpisa se opravi v osnovni šoli v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva.  Šola, kateri otrok pripada glede na šolski okoliš, pred vpisom praviloma pošlje staršem vabilo na vpis. Če vabila niste prejeli, se obrnite na šolo, ki se nahaja v bližini otrokovega stalnega ali začasnega bivališča ter v svetovalni službi preverite, kateri šoli je otrok dodeljen glede na šolski okoliš.

Vpis otrok, ki sodijo v naš šolski okoliš, poteka praviloma v pisarni svetovalne službe Osnovne šole Toneta Čufarja, Čufarjeva 11, Ljubljana v prvem nadstropju šole. Vpis praviloma izvaja šolska psihologinja mag. Mojca Horvat.

 

KAKO POTEKA POSTOPEK VPISA OTROKA V 1. RAZRED?

Postopek vpisa je enostaven: skupaj s šolsko psihologinjo starši izpolnite vpisni list. Ta vključuje osnovne informacije o otroku (ime, priimek, datum in kraj rojstva, naslov bivališča, državljanstvo, EMŠO številka, zdravstvene posebnosti) ter o starših (ime, priimek, naslov bivališča, kontaktni podatki).

Pri vpisu ne potrebujete nobenih dokumentov, ravno tako ni potrebno, da vas spremlja otrok. Prisotnost otroka ob vpisu je sicer zaželena.  

Postopek vpisa je s podpisom vpisnega lista zaključen. Starši do 31. 5. po pošti prejmete potrdilo o otrokovem vpisu v 1. razred in lahko tudi že osnovne informacije o oddelku, v katerega bo otrok vključen.

 

KAKO POTEKA POSTOPEK VPISA OTROKA IZ DRUGEGA ŠOLSKEGA OKOLIŠA?

Če želite, da se vaš otrok vključi v našo šolo, sodi pa v šolski okoliš druge šole, vključuje vpisni postopek naslednje korake:

-         Otroka morate v času uradnega vpisa v 1. razred vpisati v šolo v okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva.

-         Ob vpisu v šoli v šolskem okolišu sporočite, da želita otroka vključiti v drugo šolo (torej v Osnovno šolo Toneta Čufarja).

-       mV naši šoli najkasneje v 14-ih dneh po uradnem vpisu vložite pisno vlogo za vpis v 1. razred. Vlogo lahko sestavite sami ali pa uporabite obrazec »Vloga za prepis v OŠ TČ – prvošolci«, ki jo najdete na spletni strani šole. Vlogo lahko oddate po pošti (na naslov: Osnovna šola Toneta Čufarja, Čufarjeva ulica 11, 1000 Ljubljana) ali po elektronski pošti (na naslov: tajnistvo@tonecufar.com ali mojca.horvat@tonetacufarja.si).  

-          Po prejemu vaše vloge za vpis v 1. razred moramo za soglasje za prepis zaprositi šolo, ki ji otrok pripada glede na šolski okoliš.

-         Šele po prejemu soglasja šole, ki je opravila vpis otroka v 1. razred, otroka lahko sprejmemo in staršem izdamo odločbo o sprejemu otroka.

-         Odločbo o sprejemu otroka (ali o zavrnitvi prošnje) vam šola izda najkasneje v 30-ih dneh od prejema vaše vloge.  

 

Otroka, ki sodi v šolski okoliš druge osnovne šole, lahko sprejmemo, ko sta izpolnjena naslednja pogoja:

-         Šola v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno oz. začasno prebiva, soglaša s prepisom. Šola s prepisom ne soglaša, če bi prepis otroka v drugo šolo lahko imel za posledico ukinitev oddelka oz. spremembo statusa šole ali celo njeno ukinitev.

-         V oddelkih bodočega 1. razreda so še prosta mesta. Zakon namreč določa, da mora šola sprejeti vse otroke, ki imajo stalno ali začasno bivališče v njenem šolskem okolišu, otroke, ki sodijo v šolske okoliše drugih šol pa šola lahko sprejme, če ima še prosta mesta, ne sme pa oblikovati novih oddelkov.

Čeprav imajo tako pri vpisu v šolo prednost otroci, ki sodijo v naš šolski okoliš, pa smo v zadnjih letih lahko v 1. razred sprejeli vse otroke, za katere so starši to želeli, ne glede na to, ali je otrok sodil v naš šolski okoliš ali okoliš druge šole. Pričakujemo, da bomo tudi v prihodnosti imeli dovolj prostih mest za sprejem vseh otrok, ki bi želeli obiskovati našo šolo.    

 

KAKO POTEKA POSTOPEK VPISA OTROKA, KI SICER SODI V ŠOLSKI OKOLIŠ OSNOVNE ŠOLE TONETA ČUFARJA, V DRUGO OSNOVNO ŠOLO?

Če vaš otrok sodi v šolski okoliš OŠ Toneta Čufarja, želite pa, da bi se vključil v drugo osnovno šolo, vključuje vpisni postopek naslednje korake:

-         Otroka morate v času uradnega vpisa v 1. razred vpisati v OŠ Toneta Čufarja.

-         Ob vpisu sporočite, da želita otroka vključiti v drugo šolo. Razlogov vam ni potrebno navajati.

-         V roku 14-ih dni v želeni osnovni šoli vložite prošnjo za sprejem otroka v 1. razred.

-         V roku 30 dni od prejema vaše prošnje vam bo osnovna šola, v katero želite vključiti otroka, izdala odločbo o sprejemu otroka oz. o zavrnitvi vaše prošnje.

-         Če izbrana osnovna šola ne more sprejeti vašega otroka, ga imate vedno pravico vključiti v šolo v šolskem okolišu.

 

KAJ STORITI, ČE MENITE, DA OTROK ŠE NI PRIPRAVLJEN ZA VSTOP V 1. RAZRED?

Tudi če menite, da vaš otrok še ni pripravljen za šolanje, morate v času vpisa otroka vpisati v šolo, v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva. Ob vpisu opozorite, da predlagate odložitev šolanja.

Če starši predlagate odložitev šolanja, ker menite, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo ali če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je obvezno ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo.  

Postopek ugotavljanja pripravljenosti otroka za vstop v šolo praviloma izpelje šola v otrokovem šolskem okolišu. Ugotavlja jo komisija, ki jo imenuje ravnateljica in jo sestavljajo šolski zdravnik/šolska zdravnica, šolska svetovalna delavka in otrokova vzgojiteljica/vzgojitelj v vrtcu. Strokovna komisija svoje mnenje poda ravnateljici šole, ki odloči o odložitvi začetka šolanja otroka. O odločitvi starše seznanimo z odločbo, ki jo prejmete najkasneje do 31. maja. 

Večkrat starši svoje mnenje o tem, da otrok še ni pripravljen za vstop v šolo, utemeljujete s starostjo otroka oz. s tem, da je otrok rojen v npr. mesecu decembru. Zakon o osnovni šoli predvideva, da se v šolo vključijo vsi otroci, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let. Posledično to, da je otrok rojen proti koncu koledarskega leta, ni zadosten razlog za odložitev šolanja. Učni načrt je namreč prilagojen starosti otrok morebitne razlike v razvoju otrok pa pri svojem pedagoškem delu upoštevajo tudi učiteljice in učitelji.

Tudi pogosto izražen strah staršev, da otrok na začetek šolanja ni pripravljen, ker še ne bere in piše, je neutemeljen. Ob vstopu v šolo od otrok ne pričakujemo, da berejo in pišejo – obe spretnosti bodo učenci usvojil postopoma in s pomočjo učiteljic in učiteljev.  

 

ALI LAHKO V 1. RAZRED VPIŠEM MLAJŠEGA OTROKA, KI BO ŠOLOOBVEZEN ŠELE PRIHODNJE LETO?

Zakon o osnovni šoli ne ureja vpisa mlajših otrok v šolo. Če starši menite, da razvoj vašega otroka presega razvoj vrstnikov, lahko v času vpisa v 1. razred v šoli oddate prošnjo za sprejem otroka v prvi razred.

O možnosti sprejema mlajšega otroka v naši šoli odločamo s postopkom preverjanja pripravljenosti otroka za vstop v šolo, ki ga sicer izpeljemo za otroke, za katere starši podate predlog o odložitvi šolanja. Postopek sprejema mlajših otrok v šolo tako poteka po naslednjih korakih:

-         Starši v času vpisa otrok v 1. razred, v šoli oddate prošnjo za sprejem otroka v 1. razred in soglasje za izpeljavo postopka ugotavljanja pripravljenosti otroka za vstop v šolo. 

-         Pripravljenost otroka za vstop v šolo ugotavlja komisija, ki jo imenuje ravnateljica in jo sestavljajo šolski zdravnik/šolska zdravnica, šolska svetovalna delavka in otrokova vzgojiteljica/vzgojitelj v vrtcu.

-         Strokovna komisija svoje mnenje poda ravnateljici šole, ki odloči o odložitvi začetka šolanja otroka. O odločitvi starše seznanimo z odločbo, ki jo prejmete najkasneje do 31. 5. 

 

KJE LAHKO DOBIM DODATNE INFORMACIJE O VPISU OTROK V 1. RAZRED?

Za dodatna vprašanja vam je na voljo šolska psihologinja mag. Mojca Horvat, in sicer

-         po elektronski pošti na naslovu: mojca.horvat@tonetacufarja.si,

-         po telefonu na številki: (01) 23 08 745.