Dobrodošli na spletni strani OSNOVNE ŠOLE TONETA ČUFARJA

OCENJEVALNA OBDOBJA

Vzgojno-izobraževalno delo po obveznem predmetniku osnovna šola izvaja v v dveh ocenjevalnih obdobjih

·        prvo ocenjevalno obdobje od 1. 9. 2023 do 31. 1. 2024,

·        drugo ocenjevalno obdobje od 1. 2. 2024 do 14. 6. 2024 (za učence 9. razreda) oz. do 24. 6. 2024 (za učence od 1. do 8. razreda).

 

Pravila ocenjevanja za učence, ki jim je dodeljen status športnika oz. kulturnika:

a)    Zaradi odsotnosti ali povečanega obsega tekmovanj, ki učencu ne dovoljujejo redne priprave na pouk, se lahko učenec z učitelji dogovori za datum ustnega ali pisnega ocenjevanja znanja.

b)   Učenec lahko skupaj z učiteljem izbere datum ustnega ocenjevanja znanja v času, ki mu omogoča usvojitev učne snovi.

c)    Učenec mora seznam datumov za ustno ocenjevanje pri posameznih predmetih prinesti v enem tednu po tem, ko učitelj napove ustno spraševanje. 

d)   Učenec in učitelj se lahko izjemoma dogovorita za datum pisnega ocenjevanja znanja.

e)    V primeru, da se učenec ne drži dogovora glede termina ustnega ocenjevanja znanja, ima učitelj pravico, da od učenca pridobi ustno oceno v času prihodnjih rednih ur, tudi brez predhodnega dogovora.

f)     Če ni predpisane obvezne oblike ocenjevanja, lahko učenec skupaj z učiteljem izbere obliko, ki je zanj ugodnejša (pisno, ustno, seminarska naloga itd.).

g)   Učenec mora pridobiti ustno oceno najkasneje 10 delovnih dni pred ocenjevalno konferenco, po tem času ga lahko učitelj vpraša nenapovedano pri rednih urah pouka.

h)   Pisno ocenjevanje znanja lahko učenec opravi individualno pri rednem pouku. Če je na dan pisnega ocenjevanja učenec opravičeno odsoten, učitelj, v dogovoru z učencem, določi nov termin. Enako velja, če je na dogovorjeni dan odsoten učitelj ali je organizirana drugačna oblika pouka, ki ne omogoča ocenjevanja (npr.: dnevi dejavnosti).

i)     V vsakem ocenjevalnem obdobju mora učenec pridobiti toliko ocen, kot jih določa pravilnik o ocenjevanju in preverjanju znanja.