Dobrodošli na spletni strani OSNOVNE ŠOLE TONETA ČUFARJA

Poročilo o 5. sestanku šolske skupnosti - april 2024

Sestanka v sredo, 10. 4. 2024, so se udeležili povabljeni predstavniki oddelčnih skupnosti od 5. do 9. razreda: 5. a, 5. b, 6. a, 6. b, 7. a, 7. b, 9. a.

Opravičeno odsotni predstavniki 8. a in 8. b (dan dejavnosti), neopravičeno odsotni predstavniki 9. b.

Naša gostja šolska psihologinja Mojca Horvat je pripravila zanimivo delavnico z naslovom Duševno zdravje otrok in mladostnikov, kjer smo v skupinah iskali odgovore na različna vprašanja, se o tem pogovorili in izrazili svoja mnenja, pomisleke, prepričanja.

Sodelovala tudi študentka psihologije Nina Perner.

ZA ŠS in OP: mentorica Lea Lenček

 

Poročilo o 4. sestanku šolske skupnosti - marec 2024

V torek, 19. marca, sta nas obiskali članici Društva za zaščito živali Ljubljana. 

Pripravili sta delavnico, kjer smo raziskovali tudi odtise tačk, tac in nožic domačih ter divjih živalih. Vsak učenec je prejel pobarvanko, v kateri so zbrane informacije o vseh živalih, o katerih smo se pogovarjali, in razne zanimive naloge, primerne za učence od 1. do 3. razreda.

Sestanka so se udeležili vsi vabljeni predstavniki oddelkov od 1. do 3. razreda.


Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se razredne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole.

·      Mentorica: Lea Lenček

Predsednik ŠS in OP v šolskem letu 2023/2024 je Ruben Komac, namestnica pa Lana Penca.

Šolska skupnost je izvršilni organ skupnosti učencev šole. V njem sta po dva predstavnika iz vsakega oddelka - predsednik in namestnik predsednika. Srečujemo se najmanj enkrat mesečno.

Otroški parlament je javna tribuna otrok na temo, ki jo izberejo osnovnošolci na državnem otroškem parlamentu. Pomeni tudi obliko sodelovanja otrok v družbenem dogajanju ter pridobivanje vedenj o človekovih in državljanskih pravicah.

Otroški parlamenti so program vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo. Kot oblike demokratičnega dialoga se izvajajo v šolah po Sloveniji, nadgradijo se s parlamenti na občinski in regionalni ravni in se zaključijo na nacionalnem otroškem parlamentu. V programu sodelujejo ob podpori mentorjev in prostovoljcev učenci in dijaki iz večine slovenskih šol.

V otroškem parlamentu sodelujejo osnovnošolci, ki so jim v šolah v pomoč ravnatelji, mentorji, učitelji, svetovalni delavci ..., izven šole pa sodelavci Zveze prijateljev mladine Slovenije. Osnovnošolci zaključujejo svoje razprave na državnem otroškem parlamentu. Organizator nacionalnega programa otroškega parlamenta je Zveza prijateljev mladine Slovenije. Rdeča nit oz. vodilna tema otroškega parlamenta v šolskem letu 2022/2023 je zopet 

 

ŠOLSKA SKUPNOST UČENCEV ŠOLE

·      zbira pripombe in predloge razrednih skupnosti v zvezi z življenjem in delom na šoli ter predlaga ustrezne rešitve, ki jih sporoča vodstvu šole,

·      spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev, morebitnega kršenja pravic učencev ipd. ter se tudi v zvezi s tem povezuje z vodstvom šole,

·      predlaga izboljšave bivalnega okolja v šoli, oblikuje predloge za kvalitetnejše delo in počutje učencev,

·      izpelje šolski otroški parlament, predstavniki šolskega otroškega parlamenta pa se udeležijo območnega in mestnega otroškega parlamenta na izbrano temo.

 

NAČRT DELA:

·      negovanje medosebnih odnosov: dober dan, hvala, nasvidenje, pogled iz oči v oči,

·      upoštevanje smernic na Čufarjevem kompasu,

·      poklicna orientacija – šolska psihologinja mag. Mojca Horvat,

·      poudarek na spoštovanju pravil šolskega reda,

·      uvajanje mirnega reševanja sporov – vrstniška mediacija,

·      sledenje ohranjanju socialnega čuta (zbiranje pokrovčkov) za invalidne otroke,

·      sodelovanje v projektih šole in prostovoljskih dejavnostih ter aktivnostih v šoli,

·      gostovanje različnih gostov, ki nam predstavijo zanimiva področja življenja in dela v šoli ali življenja v naši občini,

·      delavnice z ekološko vsebino,

·      delavnice Slovenske filantropije o prostovoljstvu, 

·      sodelovanje s četrtno skupnostjo na prireditvah, 

·      sodelovanje na šolskem, občinskem in državnem otroškem parlamentu,

·      aktivno sodelovanje z vodstvom šole na vseh področjih, ki so pomembna za učenje in za dobro počutje vseh učencev v šoli.

 

Učenci lahko predloge in vprašanja oddajo v šolski nabiralnik v avli v prvem nadstropju. Velja pravilo, da učenci pripombe in predloge, ki jih imajo, argumentirajo in se pod napisano na list podpišejo. Predloge in pripombe obravnavamo na sestankih šolske skupnosti.